ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛ. ΣΥΝ.

Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να κατέβει το αρχείο:

Υπ’ αριθμ. 2007/2014 απόφαση EΣ (Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως) (ολόκληρο το κείμενο της απόφασης)

Περίληψη απόφασης υπ’ αριθμ. 2007/2014 Τμήματος μείζονος συνθέσεως Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξεις 44/2013, 48/2013 – To Επίδομα αναπληρωτή Προϊστάμενου καταβάλλεται πό την ημερομηνία τοποθέτησής του ως αναπληρωτή Προϊσταμένου και μέχρι την επιλογή νέου Προϊσταμένου

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 45/2013- Αντισυνταγματικό το ανώτατο όριο ηλικίας για πρόσληψη προσωπικού

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 28-2013- Μη νόμιμη η απόσπαση για οικογενειακούς λόγους

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 98/2013: Δεν προβλέπεται ότι μέρος των εσόδων του οικείου Φο.Σ.Δ.Α μπορεί να προορίζεται, εκτός από την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισής του και για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο εκείνο, στα γεωγραφικά όρια του οποίου λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 79/2013: Οι δαπάνες των Δήμων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» κρίνονται ως μη νόμιμες, διότι η φερόμενη ως δικαιούχος αναπτυξιακή εταιρεία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν προκύπτει ούτε ότι είχε προσαρμόσει έως τις 31.12.2010 το καταστατικό της στις διατάξεις περί των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του ν. 3463/2006, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στις ανώνυμες εταιρείες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 84/2013 :Mη νομίμως συνήφθη η συμπληρωματική σύμβαση χωρίς να έχει υπαχθεί πριν την υπογραφή της στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 278 του ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του γεγονότος της υποβολής της αρχικής σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 10/2013: Η κατόπιν υποδείξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άμεση λήψη αυξημένων μέτρων πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο σε Δήμο, ο οποίος γειτνιάζει με τη βιομηχανική περιοχή και στον οποίο παρατηρούνται ελλείψεις στον τομέα της πυρασφάλειας, συνιστά, εν προκειμένω, κατεπείγουσα εποχική ανάγκη.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 56/2013 O Καθαρισμός δασικού – αγροτικού οδικού δικτύου αποτελεί λειτουργική ανάγκη, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 109/2012- Το τμήμα του έργου, που αφορά ειδικότερα σε εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου, μη νομίμως εκτελέστηκε, αφού για τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών δεν είχε χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 3028/2002 άδεια από την αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Ε Σ 552_2012, ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ- ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΔΑνειακές συμβάσεις με το ΤΠΚΔ, ελεύθερος ανταγωνισμός, καταχρηστικοί όροι)

ΕΣ 0544_2012 (IV Τμήμα) Δεκτή η έφεση-συνεκτίμηση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης

Περίληψη απόφασης 3118/2011 ΕΣ, Τμήμα μείζονος- επταμελούς σύνθεσης, σχετικά με δανειακές συμβάσεις Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ολ.ΕΛ.ΣΥΝ 1748.2010-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 3274/2004 & 3448/2006

ΕΣ 208_2009 (Πράξη Ι τμ.) Αμοιβές δικηγόρων του Δήμου.

ΕΣ Ολομέλεια 1616, 1617/2008 Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

AΡΘΡO  202 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

AΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 158– ΔΑΠΑΝΕΣ –ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 1

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 2

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 3

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 4

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 5

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ 6

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 158-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΡΟΣΗΚΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ 202-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 208 AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 208– ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 208– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 208 –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208– ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 208-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 208-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 208-ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 208-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 209 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (2)

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (3)

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (4)

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 209-ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 209-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΘΡΟ 268-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 277 ΤΟΥ Π.ΔΤΟΣ 4101995 -ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛ. ΣΥΝ. 219.2007-ΔΑΝΕΙΑ ΟΤΑ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΑΡΘΡΟ 169