ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΤΑ

Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’):Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

Π.Δ. 164/2004:Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα